Vlada sprejela strategijo dolgožive družbe

Vlada sprejela strategijo dolgožive družbe

Vlada je sprejela strategijo dolgožive družbe, s katero želi nasloviti izzive staranja prebivalstva. Posameznim ministrstvom je naložila, da v pol leta pripravijo akcijske načrte s predlogi ukrepov za izvedbo. Za usklajenost načrtov s strategijo bo do ustanovitve sveta za medgeneracijsko sodelovanje skrbela delovna skupina za pripravo strategije.

Strategija poudarja, da demografska gibanja spreminjajo starostno strukturo prebivalstva. Pričakovano trajanje življenja se podaljšuje in delež starejših od 65 let narašča. V prihodnjih letih se bodo ta gibanja še okrepila, zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih, tako na trgu dela, pri izobraževanju in usposabljanju, ureditvi sistemov socialne zaščite, bivalnem in delovnem okolju in na področju civilnega in političnega udejstvovanja, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Strategija podaja okvir za usmeritve potrebnih sprememb v štirih sklopih, ki so zaposlenost oz. delovna aktivnost, zdravo in varno življenje vseh generacij, vključenost v dolgoživo družbo in oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenju.

Pri sklopu o zaposlenosti omenja prilagoditve na trgu dela vključno z izobraževanjem in usposabljanjem ter spodbujanje priseljevanja tuje delovne sile.

Pri zdravem in varnem življenju vseh generacij pa se dotika sistemov socialne zaščite, dostopnosti do zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, skrbi za zdravje (s poudarkom na uravnoteženi in zdravi prehrani) ter zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Pri sklopu o vključenosti v dolgoživo družbo izpostavlja medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo, uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij, preprečevanje diskriminacije in nasilja v dolgoživi družbi ter politično udejstvovanje. Pri oblikovanju okolja za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju pa so v ospredju prilagoditve v gospodarstvu, pri bivalnih razmerah in prometni ureditvi s podporo IKT in tehnoloških rešitev.

Osnutek strategije je pripravil urad za makroekonomske analize in razvoj v sodelovanju z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dokument so uskladili znotraj široko zasnovane vladne delovne skupine, imenovane aprila lani. Po dvomesečni javni razpravi, ki se je začela sredi aprila, so osnutek dopolnili, pri tem pa so upoštevali predloge strokovne in zainteresirane javnosti.

Delovno aktivnega prebivalstva bo v Sloveniji po demografskih napovedih vse manj. Prebivalcev v starosti od 20 do 64 let je bilo lani 62,2 odstotka, leta 2030 pa se bo ta delež zmanjšal za skoraj sedem odstotkov. Po drugi strani se bo povečeval delež starih 65 let in več. Teh je bilo lani nekaj manj kot petina, leta 2030 pa bodo predstavljali že četrtino prebivalstva.

 

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *